Hieronder vindt u het jaarverslag van 2021

JAARVERSLAG 2021

 

 

STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO ’S-HERTOGENBOSCH

 

 Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2021.

Dit is het laatste verslag, onder verantwoordelijkheid van het “oude bestuur”, de heer H.Smelt (voorzitter) de heer E.Meuffels (secretaris) en mevrouw Th.Kivits (penningmeester).

 

De Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch is niet gehouden aan het schrijven van een jaarverslag maar voelt zich sociaal-maatschappelijk verplicht tot publieke verantwoording. 

Wegens het ontbreken van een landelijk uniform format nemen wij de vrijheid het jaarverslag naar eigen inzicht op te stellen.

Het jaarverslag en de financiële stukken worden jaarlijks vòòr 1 juni aan de deelnemende Gemeenten verstrekt.

Wij plaatsen het jaarverslag op onze website.

 

Het jaar 2021 was voor de stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch (hierna: DAS) opnieuw een bijzonder jaar. Na jarenlange pogingen om tot een verdergaande samenwerking te komen met het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch is er een intentieverklaring getekend door de heer H.Smelt (voorzitter DAS) en de heren H.Buddendijk (voorzitter DT-DB) en R.Vriens (penningmeester DT-DB) om vanaf 1 januari 2022 een nieuw bestuur te vormen van de DAS (01 januari 2022).

 

Algemene gegevens

 

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch (DAS)

Correspondentieadres:

Postbus 567

5201 AN ’s-Hertogenbosch

Telefoon 073-6146070

e-mail    info@dierenambulancedenbosch.nl

website  www.dierenambulancedenbosch.nl

 

 

De DAS is een in 1985 opgerichte zelfstandige stichting die uitsluitend met gemotiveerde vrijwilligers de taken uitvoert behorende bij haar doelstelling.

De organisatie onderhoudt nauwe contacten met (keten)partners in de regio om  gezamenlijk te (blijven) trachten het dierenwelzijn in de regio te optimaliseren.

 

De organisatie bestond op 31 december 2021 uit totaal 29 vrijwilligers exclusief de drie bestuursleden:

 • Mr.H.J.M.(Huib) Smelt, voorzitter (13-12-2018).
 • E.M.G.L. (Eric) Meuffels, secretaris (12-11-2019 t/m 31 december 2021).
 • Th.A.E.A.M. (Dorrit) Kivits, penningmeester (13-12-2018) bestuurder vanaf (01-07-2006 t/m 31 december 2021).

 

 • A. Muller, administrateur (ondersteunt Bestuur op financieel terrein)

 

De DAS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082735

Voor het ANBI verslag klik op deze link:    www.dierenambulancedenbosch.nl

 

 1. Doelstelling en Taken

 De DAS verleent in de Gemeenten Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Maasdriel, Sint Michielsgestel, Vught en Zaltbommel de volgende diensten:

 

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde/zieke gezelschapsdieren met of zonder eigenaar.

 

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde/ zieke in het wild levende dieren, hoefdieren(hulpverlening) vervoer uitgezonderd.

 

 • Het verlenen van hulp aan dieren in nood.

 

 • Het ophalen van dode dieren gelegen in openbare ruimtes.

 

 • Het, indien mogelijk, identificeren van de gevonden dode gezelschapsdieren om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te kunnen stellen. Indien niet gechipt en/of geregistreerd een melding bij Amivedi maken.

 

 • Eigenaren die wegens lichamelijke en/of sociale beperkingen niet in staat zijn zelf met hun huisdier naar bij voorbeeld de dierenarts of trimsalon te gaan, kunnen tegen onkostenvergoeding het vervoer met de dierenambulance afspreken. Vervoer naar dierencrematorium op verzoek te regelen.

 

 • Het geven van voorlichting, adviezen aan melders (individueel) en presentaties in groepsverband bij scholen, natuurgroepen en andere belangstellenden (groepen).

 

Bovengenoemde diensten zijn met de 7 deelnemende gemeenten afgesproken en worden dagelijks uitgevoerd van 9.00 tot 20.00 uur door de vrijwilligers.

De diensten zijn verdeeld in 2 roosters per dag van 9.00-14.00 uur en van 14.00 tot 20.00 uur. We rijden in principe met 2 vrijwilligers in de ambulance.

 

Na 20:00 uur wordt er automatisch doorgeschakeld naar Antwoord Service Nederland die, volgens een script, de melders doorverwijst, advies geeft etc.

Indien er meldingen door de ochtendploeg opgepakt moeten worden staat dit vermeld in de mobiele telefoon van de DAS. Ook de coördinator krijgt dit te zien.

Reacties op vermeldingen door ASN kunnen mede hierdoor gecorrigeerd worden.     

 

 1. Droevig verlies van een vrijwilliger bij de DAS.

 

Op 30 januari 2022 werden wij opgeschrikt door het overlijden van een van onze langstzittende vrijwilligers Joost van Bockel.

Een krachtige en vastberaden vrijwilliger die vele jaren deskundig werk heeft verzet.

 

In onze organisatie reed hij niet alleen op de ambulance maar realiseerde ook doordacht, vakkundig en met passie de benodigde ontwerpen voor de ambulance. Ook verrichtte hij regelmatig reparaties aan materialen, van belang voor de vrijwilligers om mee te werken.

Joost was een groot man met een klein hartje.

Vol liefde voor zijn gezin, vol passie voor de dieren in nood en behulpzaam naar ieder die hij kon helpen.

Het blijft heel onwerkelijk om te beseffen dat hij niet meer in ons midden is.

We zijn erg verdrietig en proberen zijn heengaan een plaats te geven.

Dankjewel trouwe vriend voor alles wat je voor de dieren in nood en voor ons, je collega’s betekend hebt.

 

 1. Bestuurswijziging vanaf 01 januari 2022.

 

De intentieverklaring eind 2021 heeft ertoe geleid dat er vanaf bovengenoemde datum een nieuw bestuur is gevormd voor de DAS.

De heer E.Meuffels (secretaris) en mevrouw Th.Kivits (penningmeester) hebben hun bestuursfunctie op 31 december 2021 neergelegd.

Ingetreden zijn vanaf 01 januari 2022, de heer H.Buddendijk (voorzitter) en de heer R.Vriens (penningmeester). De heer H.Smelt blijft nog bestuurslid in de functie van secretaris.

De samenstelling van het nieuwe DAS-bestuur is gelijkwaardig aan het bestuur van het DT-DB.

Voorlopig blijven het twee aparte Stichtingen.

Tijdens het voortgangsproces kunnen er wijzigingen hierin optreden.

 

 1. Coördinator.

 

Sinds 2006, toen mevrouw A.Herbers (voorzitter t/m 12 december 2018) en mevrouw Th.Kivits (penningmeester, secretaris) bestuurslid werden van de DAS moesten de taken verdeeld worden om, naast hun full-time baan, structuur te kunnen geven aan een destijds chaotische organisatie.

 

Er lagen veel problemen ten grondslag aan de organisatie die opgelost dienden te worden in combinatie met time-management.

Een en ander resulteerde tevens hierin dat mevrouw Kivits automatisch ook coördinator werd met de combinatie bestuurslid (beleid) en coördinatorschap (operationeel).

Het zal duidelijk zijn dat dit heel veel tijd en aandacht heeft gekost op veel terreinen, zoals:

 

 • Nieuwe huisvesting en aanschaf meubilair
 • Vervanging ambulance en inrichting
 • Protocollen realiseren en implementeren
 • Belastingaanslagen (erfenis van vorig bestuur) tot een minimum beperken in gesprek met belastingambtenaar
 • Handboek introduceren
 • Werving en aanname-beleid vrijwilligers
 • Flyer ontwikkelen en briefpapier
 • Samenwerking Dierenartsen, Opvangen en overige ketenpartners
 • Afspraken deelnemende gemeenten financiële ondersteuning
 • Dienstkleding
 • Jaarverslag introduceren en opstellen (geldt als subsidieverzoek bij deelnemende gemeenten)
 • Overleg vrijwilligers opstarten (maandelijks)
 • Bepalen kosten dienst voor eigenaren van dieren (9 jaren niet verhoogd vanwege sociaal maatschappelijke functie van de DAS).
 • Roosteren diensten vrijwilligers.
 • Donateurs persoonlijk bedanken

 

Sinds enkele jaren hebben er vrijwilligers zich aangeboden om deeltaken, met veel inzet en deskundigheid, over te nemen van de coördinator met name:

 

 • Roosteren
 • Website en ontwikkelen en in stand houden handboeken algemeen en ambulance
 • Hulpmiddelen aanschaffen om de vrijwilligers te faciliteren
 • Facebook

 

Het zal duidelijk zijn dat de coördinator die 31 december 2022 stopt met haar werkzaamheden niet meer vervangen kan worden door een onbezoldigde vrijwilliger.

Zoals bij veel ambulancediensten en ook bij de landelijke dierenbescherming hebben deze organisaties al jaren een betaalde coördinator in dienst.

 

Deze vervult een spilfunctie in de organisatie en dit zal zichtbaar zijn in het nieuwe organogram van de DAS.

Was het nog zo dat de huidige coördinator, vanwege genoemde reden, bestuurslid (beleid) én operationeel actief was, dan zal dit wijzigen in de nieuwe formule.

 

Een belangrijke ontwikkelingsstap voor de DAS met positieve uitkomsten in de praktijk van elke dag waardoor de vrijwilligers hun taken optimaal kunnen uitvoeren.

 

 1. Partners en Samenwerking

 

Iedere organisatie is gebaat bij efficiënt, verantwoord beleid en goede samenwerking.

Deze regel geldt in het bijzonder voor non-profit organisaties, waar ook de Dierenambulance toebehoort, en die voornamelijk afhankelijk zijn van gemeenschapsgelden.

 

Het bestuur heeft van meet af aan (2006), in zijn overleg met het bestuur van het Dierentehuis als ook in het overleg met het bestuur van de Dierenbescherming en met de gemeenten afgesproken, te willen streven naar een maximale integratie van deze drie organisaties.

 

Voordelen van een fusie/fysieke samenwerking zijn o.a.

 • Bundeling van menskrachten
 • Verbreding/uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Verbetering van de bereikbaarheid
 • Kostenbesparing

 

Het is daarom zo verheugend, dat na jaren dit geprobeerd te hebben met veel inzet van het bestuur van de DAS, eindelijk met het DT-DB is gelukt. We kunnen met vertrouwen de toekomst in.

 

 • Dierentehuis te ’s-Hertogenbosch

 

De samenwerking met het Dierentehuis heeft zich de laatste jaren nagenoeg uitsluitend afgespeeld op het operationele vlak.

Een verbetering hierin is, sinds de aanstelling van de 2 beheerders bij DT-DB, voor onze vrijwilligers duidelijk waarneembaar.

Er is in het verslagjaar gemotiveerd gewerkt om deze samenwerking te verbeteren.

De resultaten daarvan tonen dat de twee organisaties met elkaar op de goede weg zijn.

Dit kan door het nieuwe bestuur voor DT-DB én DAS alleen maar optimaliseren.

 

 • Dierentehuis te Bruchem/Dierentehuis te Waalwijk

 

Het bestuurlijk overleg vindt, n.a.v. de constructie waar deze organisaties zich aan hebben gecommitteerd, plaats op het niveau van de afdeling Dierenbescherming.

De operationele samenwerking met beide Dierentehuizen heeft in het verslagjaar niet tot klachten geleid.

De onderlinge samenwerking wordt doorgaans als positief ervaren.

 

 • Samenwerking Dierenambulances Uden-Veghel (Hokazo), Oss (Maasland), Nijmegen (DAN), ’s-Hertogenbosch (DAS) en de Dierenbescherming ( afdeling Zuid-Oost).

 

In het verslagjaar is de samenwerking die in 2020 reeds was aangevangen en toen nog tijdens fysieke bijeenkomsten konden worden gehouden, zijn in 2021 geïntensiveerd.

Echter vanwege de bekende epidemie werden het zoomoverleggen waarin we met elkaar informatie en kennis deelden en bespraken hoe de diensten over een groot gebied verbeterd zouden kunnen worden. Mede omdat ook onze collega’s regelmatig kampen met een tekort aan vrijwilligers.

Specifiek door de inzet van de beschikbare ambulances, zeker aan de randen van ieders werkgebied zou een grote stap zijn.

Ook ontwikkelde software implementeren voor de vrijwilligers op een tablet i.p.v. papieren ritstaten heeft de aandacht en zal op een toekomstige afspraak getoond kunnen worden door de DAN die dit mede ontwikkeld heeft met een ICT’er en er al mee werkt. De vrijwilligers van de DAN ervaren het werken met dit nieuw systeem als positief en minder tijdrovend.

We helpen elkaar nu reeds bij uitval vanwege een acuut probleem.

Alle reguliere ambulances waar wij mee samenwerken hebben afspraken met gemeenten over het werkgebied en financiële ondersteuning. Ook hierin bieden we elkaar een kijkje in andermans keuken.

De coördinator van de DAS ervaart dit overleg als bijzonder zinvol.

 

 • Amivedi

 

Wanneer er een melding komt over een dode hond, kat, tam konijn, fret, gelegen binnen openbare ruimten, wordt het dode dier door de Dierenambulance in een speciaal daarvoor bestemde zak geborgen en vervoerd naar de koeling van onze organisatie.

Vervolgens wordt alles in het werk gesteld om het dode dier te identificeren zodat de eigenaar op de hoogte kan worden gebracht en kan bepalen wat er verder moet gebeuren.

Omdat het opsporen van de eigenaar soms enige tijd in beslag kan nemen (geen chip en/of geen registratie), blijft het dode dier 14 dagen in de koeling bewaard.

In het verslagjaar heeft menig eigenaar zich lovend geuit over deze vorm van dienstverlening.

Tevens worden alle levende en dode gevonden dieren zoals honden, katten, tamme konijnen, fretten, kanaries, etc. gemeld bij Amivedi t.b.v. hun speciaal daartoe opgezette registratie.

 

5.5 Politie, Brandweer, Rijkswaterstaat

 

Indien er zich extreme situaties voordoen met betrekking tot dieren in nood, en deze kunnen zeer divers van aard zijn, wordt er op wederzijds verzoek samengewerkt met politie en/of brandweer en/of Rijkswaterstaat,

In het verslagjaar hebben zich enkele van deze situaties voorgedaan.

Het bestuur vindt het wenselijk om in het nieuw opgestart overleg met de vrijwilligers van de DAS deze instanties podium te geven om de nieuwe eisen aan onze vrijwilligers kenbaar te maken, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden wanneer zich een extreme situatie zich voordoet.

 

6.Dierenwelzijn

Dieren spelen in algemene zin een belangrijke rol binnen onze samenleving.

Zij vervullen verscheidene functies die doorgaans de mens van nut zijn en als aangenaam worden beleefd.

Onze organisatie neemt geen stelling tegen het consumeren van dieren en/of dierlijke producten, maar wel tegen dierenleed in welke vorm dan ook.

 

Het is verheugend te bemerken dat Dierenwelzijn groeiende belangstelling geniet en dierenleed met afschuw wordt vernomen.

Dierenwelzijnsorganisaties, de media en met name bepaalde televisiezenders beschouwen het als hun maatschappelijke taak de lezers/kijkers te confronteren met en daardoor bewust te maken van het vreselijke leed dat medeburgers menen dieren te mogen aandoen.

Wanneer de daders bekend zijn wacht hun doorgaans niet alleen in juridische maar tevens in sociale zin een straf.

Dierenleed wordt in toenemende mate als onacceptabel beoordeeld en ondanks dat er nog veel te doen valt mogen we als samenleving constateren goed op weg te zijn.

 

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten door de coördinator samen met een vrijwilliger op scholen, natuurorganisaties, etc. wordt de grote belangstelling van kinderen voor dieren opgemerkt.

Zij zijn niet alleen nieuwsgierig en belangstellend naar de “outfit” van de ambulances maar luisteren ook geboeid naar de voorlichting over vereiste verzorging van (gezelschaps)dieren die veel verder gaat dan alleen aaien en knuffelen.

 

Dit is ook merkbaar bij acties door onze vrijwilligers en het uitreiken van onze kinderflyer. De DAS wordt nogal eens verrast door sponsoring door kinderen in diverse vormen.

 

7.Werving Vrijwilligers

 

Het feit dat het bestuur onvoorwaardelijk vasthoudt aan bemensing van een dienst door twee personen, impliceert logisch de behoefte aan een groter aantal vrijwilligers dan wanneer er door 1 persoon dienst wordt gedaan.

De uitstroom van vrijwilligers voorjaar 2022 maakt dat het rooster voor het eerst sinds jaren soms behoorlijk onder druk staat. Daarbij gevoegd voorjaars/zomerdrukte van extra veel meldingen en de vakantietijd (vrijwilligers) maakt het moeilijk voor de vrijwilligers om altijd te voldoen aan meldingen van gewonde en in nood verkerende dieren.

Het werven van nieuwe vrijwilligers staat al enkele jaren onder druk, niet alleen bij de DAS maar bij veel organisaties die met vrijwilligers werken.

Al deze organisaties vissen in dezelfde vijver waarin steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn.

Jongeren kunnen naast hun baan en hun sociale netwerk moeilijk tot geen bijdrage leveren en oudere vrijwilligers kiezen vaker voor andere prioriteiten.

 

De DAS probeert via netwerken, lokale media, het uitdelen van folders en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten hier aandacht voor te vragen.

Werving blijft een actiepunt met een hoge prioriteit.

 

 1. Opvang in het wild levende dieren

 

De enige opvang voor dieren, anders dan honden en katten, “De Maashorst” in Schaijk heeft na opstartproblemen in het verslagjaar veel dieren opgevangen en verzorgd die door onze vrijwilligers zijn vervoerd naar deze opvang.

Na diverse gesprekken met de beheerder en het opstellen van een protocol kan er geconcludeerd worden dat er een goede samenwerking is gerealiseerd tussen de DAS en “De Maashorst”.

 

Echter, door privéomstandigheden gaat de opvanglocatie “De Maashorst” in 2022 van Schaijk verhuizen naar Oss.

Dit betekent voor de DAS enkele minuten tijdsvoordeel.

De wens blijft bestaan om in het centraal stedelijk gebied (bij voorkeur in ’s-Hertogenbosch) een kortdurende opvang voor dieren te realiseren.

Dit is een jarenlange wens die mogelijk in de toekomst eindelijk tot stand kan komen.

Zowel voor de dieren (korte vervoerstijd) als voor de vrijwilligers een groot voordeel.

 

 1. Dierenartsenpraktijken in het centraal stedelijk gebied, kring

‘s-Hertogenbosch.

 

Wat reeds in 2020 door het bestuur van de DAS was voorzien is in maart 2022 werkelijkheid geworden,

Plotseling werd de DAS geconfronteerd, via het rooster van de kring ’s-Hertogenbosch, dat er alleen nog vermeld werd Evidensia ziekenhuis Hart van Brabant (Waalwijk) in het weekend en door de week vanaf 18.00 uur.

 

Dit trekt een behoorlijke wissel op het werk van de vrijwilligers die bij het noodzakelijk consulteren van een dierenarts vanwege een verwonding of anderszins van een dier alleen nog maar terecht kunnen bij dit dierenziekenhuis. Gelegen buiten het servicegebied van de DAS.

Gelukkig biedt dierenartsenpraktijk Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch enig soelaas in het weekend. Onze vrijwilligers zijn daar op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12,00 tot 17.00 uur welkom met de dieren.

Echter te voorzien valt dat deze kliniek overstroomd gaat worden met dieren die noodzakelijk gezien moeten worden in het weekend, zowel van particulieren als van de DAS. Dit is door de DAS al opgemerkt, ondanks de bereidwilligheid van de medewerkers van deze kliniek, om de dieren aangeboden door de DASvrijwilligers te helpen. De druk op deze kliniek is reeds hoog.

Een verzoek tot een gesprek van de DAS coórdinator met een vertegenwoordiging van Evidensia, DAP Kruiskamp, Kring ’s-Hertogenbosch, om mogelijk tot een aanvaardbare oplossing te komen, is nog niet gehonoreerd. Dit betekent dat de DAS-vrijwilligers op dit moment geen dierenarts kunnen raadplegen tussen 18.00 en 20.00 uur op werkdagen en buiten de uren van DAP Kruiskamp in de weekenden en feestdagen als deze kliniek ook doorschakelt naar Evidensia.

Het zal duidelijk zijn dat voor dit plotseling ontstane probleem zo spoedig mogelijk een oplossing gevonden moet worden om de hulpverlening aan gewonde/zieke dieren opnieuw op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

 

Hieronder volgt een overzicht van het werkgebied en het aantal ritten in 2021 per deelnemende gemeente:

 

                                            

 

Opnieuw laat bovenstaande rubriek zien dat er over de gehele linie meer diensten zijn verricht in het verslagjaar voor dieren zonder eigenaar, dus in het wild levende dieren.

Dit lijkt een tendens te zijn die is ingezet in de coronatijd. Echter ook de herindeling binnen de gemeenten Vught (Helvoirt) en Boxtel (Esch) én de toetreding van de gemeente Sint Michielsgestel speelt een rol.

 

Bij de ritten voor dieren met een eigenaar is toename minder spectaculair. Dit valt, zoals ook reeds in het jaarverslag 2020 is aangegeven mede veroorzaakt door de opkomst van buurtapps, facebook etc.

 

Financieel nieuws

 Gelukkig kunnen wij constateren dat onze Stichting al jaren een financieel gezonde organisatie is. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de 7 deelnemende gemeenten die de Stichting een financieel mooie basis geven om het werk voor de dieren mogelijk te maken.

Daarnaast mogen wij ons bijzonder verheugen dat burgers onze vrijwilligers in het werken met dieren waarderen en de organisatie regelmatig een donatie gunnen.

In 2021 zijn er meer dan 200 giften aan onze Stichting overgemaakt. Daarnaast hebben wij een aantal vaste donateurs die ons al vele jaren ondersteunen. En last but not least via de RaboClub Support zijn wij al jaren dik in de prijzen gevallen omdat vele Raboleden op de DAS hebben gestemd. Met deze ondersteuning kunnen wij weer meer doen voor de dieren die wij helpen.

 

Tot zover dit verslag met een toelichting op de diverse onderwerpen van 2021.

 

Namens het bestuur,

H.Smelt voorzitter

E.Meuffels secretaris

Th.A.E.A.M.Kivits, penningmeester, coördinator operationele aangelegenheden van Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch.