JONGE VOGEL(s) GEVONDEN? Het seizoen breekt weer aan. Klik op de gele balk op de Home-pagina voor alle info.

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2019

 

JAARVERSLAG 2019

 

STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO ’S-HERTOGENBOSCH

 

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2019

 

De Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch is niet gehouden tot het schrijven van een jaarverslag maar voelt zich sociaal-maatschappelijk verplicht tot publieke verantwoording. 

Wegens het ontbreken van een landelijk uniform format nemen wij de vrijheid het jaarverslag naar eigen inzicht op te stellen.

Het jaarverslag en de financiële stukken worden jaarlijks vòòr 1 juni aan de deelnemende Gemeenten gezonden.

Wij plaatsen het jaarverslag op onze website.

Het jaar 2019 was voor de stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch (hierna: DAS) een intensief jaar. In dit verslag leest u waarom.

 

01-06-2020 

Namens het bestuur

Dorrit Kivits, Penningmeester/coördinator operationele aangelegenheden.

 

 Algemene gegevens

 

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch (DAS)

Correspondentieadres:

Postbus 567

5201 AN ’s-Hertogenbosch

 

Telefoon 073-6146070

 

e-mail    info@dierenambulancedenbosch.nl

website  www.dierenambulancedenbosch.nl

 

 De DAS is een in 1985 opgerichte zelfstandige stichting die uitsluitend met gemotiveerde vrijwilligers de taken uitvoert behorende bij de doelstelling.

De organisatie onderhoudt nauwe contacten met (keten)partners in de regio om  gezamenlijk te (blijven) trachten het dierenwelzijn in de regio te optimaliseren.

 

De organisatie bestond op 31 december 2019 uit totaal 27 vrijwilligers inclusief de drie bestuursleden:

 • Mr.H.J.M.(Huib) Smelt, voorzitter (13-12-2018)
 • F.W.N. (Frank) Dolmans (3-12-2018 tot 12-11-2019)
 • E.M.G.L. (Eric) Meuffels, secretaris (12-11-2019)
 • Th.A.E.A.M. (Dorrit) Kivits, penningmeester (13-12-2018) bestuurder vanaf (01-07-2006).

 

 • A. Muller, administrateur (ondersteunt Bestuur op financieel terrein)

 

De DAS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082735

Het ANBI verslag kunt u raadplegen op onze website: www.dierenambulancedenbosch.nl

 

Tot onze spijt heeft de secretaris, de heer (Frank) Dolmans, het bestuur en de DAS verlaten. Wij zijn hem dank verschuldigd voor de 11 maanden dat hij het bestuur van de DAS heeft willen ondersteunen.

Op 12 november 2019 mochten wij als nieuw bestuurslid de heer (Eric) Meuffels verwelkomen in het bestuur.

De heer (Eric) Meuffels is al vanaf oktober 2016 actief als vrijwilliger op de ambulance en heeft daarnaast veel andere taken op voortreffelijke wijze opgepakt, zoals het realiseren van een introductieboek voor vrijwilligers, een kinderflyer ontwikkeld samen met  vrijwilliger (Laurijn), websiteontwikkeling en vele andere taken.

Het bestuur is blij met zijn komst ter ondersteuning.

 

Doelstelling en Taken

De DAS verleent in de Gemeenten Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Maasdriel, Vught en Zaltbommel de volgende diensten:

 

 

 

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde/zieke gezelschapsdieren met of zonder eigenaar

 

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde/ zieke in het wild levende dieren, hoefdieren(hulpverlening) vervoer uitgezonderd

 

 • Het verlenen van hulp aan dieren in nood

 

 • Het ophalen van dode dieren gelegen in openbare ruimtes

 

 • Het, indien mogelijk, identificeren van de gevonden dode gezelschapsdieren om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te kunnen stellen

 

 • Eigenaren die wegens lichamelijke en/of sociale beperkingen niet in staat zijn zelf met hun huisdier naar bij voorbeeld de dierenarts of trimsalon te gaan, kunnen tegen onkostenvergoeding het vervoer met de dierenambulance afspreken

 

 • Het geven van voorlichting, adviezen aan melders (individueel) en presentaties in groepsverband in scholen, natuurgroepen en andere belangstellenden (groepen).

 

 Beleid

 Het bestuur hecht, vanaf de overname in 2006 aan openheid en transparante verantwoording. Jaarverslag en overleg met diverse partijen zijn hier de voorbeelden van.

Maandelijks vindt er ook een overleg plaats met alle vrijwilligers van de DAS.

Visie

Centraal in de visie van de Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch staat de optimale, professionele hulpverlening aan dieren in nood. Deze hulpverlening kan alleen gestalte krijgen door het beschikbaar stellen van tijd en inzet en enthousiasme van ervaren en opgeleide vrijwilligers.

Zij moeten hierbij beschikken over een functioneel ingerichte ambulance met materialen die noodzakelijk zijn om de hulpverlening aan in nood verkerende dieren te realiseren en het vervoeren van deze dieren naar dierenartsen, en opvangen, op adequate wijze.

Tevens is het van essentieel belang dat er opvangen zijn waar de dieren die moeten herstellen naar toe gebracht kunnen worden. Dit is en wordt alsmaar een groter probleem. (Zie in dit verslag onder opvangen DAS).

Uiteraard is een ondersteunende samenwerking met Gemeenten, ketenpartners in de regio een must om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

 

Hieruit zijn de specifieke doelstellingen voor 2019 te destilleren:

 

 • Taakverdeling bestuur vastleggen en communiceren naar vrijwilligers en externe instanties
 • Optimaliseren personeelsbeleid en waar nodig aanpassen (vrijwilligerscontract, gedragscode, reglement vertrouwenspersoon)
 • Optimaliseren P.R. door website, facebook, krant, etc.
 • Realiseren adequate scholing door beleidsmedewerker DAN
 • Instructieboek voor vrijwilligers
 • Samenwerking realiseren met collega-ambulances
 • Opvang dieren bespreekbaar stellen en aandringen op realisatie hiervan in de eigen regio.
 • Extra, voorbereidingen treffen voor het aanschaffen van een nieuwe ambulance.

 

De 3 bestuursleden realiseren zich dat het een blijvend probleem is om met de menskracht van dit beperkte aantal bestuursvrijwilligers op álle fronten hun beleidstaken optimaal uit te kunnen voeren.

Vaak zijn er operationele noodzakelijke werkzaamheden die door hen moeten worden opgepakt.

Dit heeft er ook mee te maken dat onze Stichting een standalone dierenambulance is.

Binnen het bestuur doet zich dan ook regelmatig de vraag voor om een verregaande samenwerking aan te gaan met een landelijke, betrouwbare organisatie, zoals de Dierenbescherming of de FDN=Federatie Dierenambulances Nederland.

Temeer daar samenwerking met omliggende standalone dierenambulances jammer genoeg niet tot de mogelijkheden behoort. Bij diverse pogingen/uitnodigingen, samen met de Dierenbescherming (Eindhoven) gaven enkele collega’s helaas geen gehoor en de gesprekken met een andere dierenambulance zijn, na diverse pogingen, samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, definitief van de baan.

Er is met onze buur, dierenambulance Oss een zo goed mogelijk contact over diverse beleids- en operationele aangelegenheden. Dit is een dierenambulance die onder de landelijke Dierenbescherming opereert.

Het bestuur zal zich zeker gaan oriënteren of een samenwerking met een landelijke organisatie, zoals hierboven genoemd, binnen de mogelijkheden behoort.

 

Gerealiseerde onderwerpen:

 • Commissie in het leven geroepen van vrijwilligers om een uitgebreid onderzoek te doen naar een nieuwe ambulance en de inrichting hiervan. Er is interesse en gekozen voor 4 uitvoerende vrijwilligers en 1 combinatievrijwilliger bestuurslid en praktijkervaring. De commissie brengt verslag uit aan het bestuur. Daarna zal het bestuur de vrijwilligers informeren en om reactie vragen, waarna het bestuur een besluit neemt.
 • Herstart uitgenodigde experts op hun vakgebied en raakvlak met het werk van de DAS tijdens het maandelijks overleg met alle vrijwilligers:

Karin (eigen vrijwilliger) over schildpadden

Wim van Lith, beheerder vooropvang Someren, uit Nistelrode over vogels en zijn vooropvang.

Marc Dröge, expert op het gebied van honden. Signalen herkennen (angst, agressie etc.) en hoe hiermee om te gaan door onze vrijwilligers.

 • Afspraken gemaakt met SAMF over aanrijding(en) met wild.
 • Herstart overleg bestuur Dierentehuis ’s-Hertogenbosch.
 • Kinderflyer gerealiseerd door eigen vrijwilligers en illustrator Koopmans (tekening Danielle van Boxtel).
 • Instructieboek voor eigen vrijwilligers.
 • Opstart gemaakt voor een nieuwe (hedendaagse) website die intussen al weer enkele maanden in de lucht is.
 • Overleg hoofdopvang Someren over nijpend probleem opvangen.
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch overdracht nieuwe contactambtenaar, de heer (Luuk) Ottens.
 • Wervingssucces verwelkomen in 2019 van 5 nieuwe kandidaatvrijwilligers.
 • Bij de Klankbordgroep Gemeente ’s-Hertogenbosch is tijdens dit overleg door Huib, Laurijn en Dorrit nogmaals nadrukkelijk gewezen op de noodsituatie voor de Das als er dieren naar de opvang gebracht moeten worden. Er moet gezocht worden naar een opvang en gerealiseerd in het Centraal stedelijk gebied (Rosmalen, Vught, ’s-Hertogenbosch).
 • Voorlichtingsbijeenkomsten (2 avonden) voor vrijwilligers bij de DAN (Nijmegen) door Paul Deuning (beleidsmedewerker en docent in Barneveld).
 • Interview Bossche Omroep (Karo, Maryore, Manon, Huib).
 • Start bezoeken of telefonisch contact met de dierenartsen binnen onze regio.

 

Het team

Vrijwilligers.

Voor elke vrijwilligersorganisatie is het van het allergrootste belang dat er voldoende, gemotiveerde vrijwilligers zich beschikbaar stellen om de doelstellingen te kunnen realiseren,

Het aanbod van nieuwe vrijwilligers staat in deze tijd behoorlijk onder druk. Enerzijds vanwege de aantrekkende economie, anderzijds omdat aanmelders zich onvoldoende realiseren wat zo’n vrijwilligerstaak inhoudt, qua tijd en op te bouwen kennis van de materie. Dat blijkt soms in een vroeg stadium of tijdens het screeningsgesprek met onze ex voorzitter.

Mede hierom is het verheugend dat onze organisatie mag beschikken over een groep mensen die voor een deel al erg lang onze organisatie op de been houden.

Om ons rooster vol te krijgen zijn er per week 28 vrijwilligers nodig en er zijn er 23. Hieruit valt te concluderen dat er enkele vrijwilligers meer (veel meer) diensten invullen om dagelijks onze doelstellingen waar te maken. Vaak is er in het rooster “uitval” te zien vanwege diverse redenen en ook deze ontstane gaten moeten worden opgevuld.

Het blijft daarom wenselijk om te blijven werven om de druk op sommige vrijwilligers enigszins weg te nemen en nog steeds met plezier de dienst(en) te vervullen.

Om te werven delen wij standaard onze folder uit aan melders. Hebben flyers bij dierenartsen hangen en idem op de ambulance.

Individueel proberen de vrijwilligers dit ook uit te dragen bij ontmoetingen tijdens hun dienst.

 

Opvangen DAS.

 Evenals in het jaarverslag 2018 moet er helaas opnieuw gemeld worden dat er nog steeds geen oplossing is gevonden, gerealiseerd om een opvang in het Centraal Stedelijk Gebied (Rosmalen, Vught, ’s-Hertogenbosch) ook maar enigszins van de grond te laten komen.

Triest genoeg wordt het nog dramatischer voor de dieren en voor onze vrijwilligers dat een jarenlange vooropvang in Nistelrode (W.van Lith) per 01 januari 2020 ook gaat stoppen.

Er is geen enkel uitzicht dat hierin is te voorzien, ondanks diverse gesprekken hierover met de hoofdlocatie Someren, de beleidsfunctionarissen van de landelijke Dierenbescherming, de heer van Lith en de DAS. Iedereen worstelt hiermee, maar biedt geen oplossing op korte of langere termijn. Ook met de portefeuillehoudend ambtenaar wordt hierover gesproken en benadrukt door de DAS dat dit een onhoudbare situatie dreigt te worden, temeer daar vanaf 01 januari 2020 álle dieren die opvang behoeven, naar Tilburg vervoerd moeten worden (behalve honden en katten) en dit kan zelfs betekenen 2x per dag (ochtenddienst/middagdienst).

De heer Ottens (portefeuillehoudend ambtenaar) erkent dit probleem en probeert in samenwerking met andere gemeenten tot een aanvaardbare oplossing te komen. Echter we hebben niet de illusie, ondanks de goede bedoelingen, dat dit binnen afzienbare tijd wordt opgelost.

 

Gelukkig heeft de DAS door jarenlange samenwerking, enkele kleinschalige opvangen, die enigszins hulp kunnen verlenen.

Daar is de DAS veel dank aan verschuldigd en dit geldt ook voor vrijwilligers die voor een nachtje een dier willen verzorgen en opvangen om de volgende dag uitgeplaatst te worden naar Tilburg.

 

 

Ondersteuning vrijwilligers DAS met een andere taak.

Evenals in 2018 zijn er vrijwilligers die taken oppakken, naast het invullen van de diensten van het rooster.

Dit wordt bijzonder gewaardeerd door het bestuur en als ondersteunend ervaren.

Ook in 2019 is hieraan hard gewerkt, zoals reeds eerder genoemd, de kinderflyer, het introductieboek voor vrijwilligers, de ontwikkeling van de nieuwe website, en het onderzoek voor een nieuwe ambulance en ook het levendig houden van Facebook.

Niet onvermeld dient te worden dat er ook aandacht is voor minder leuke werkjes, zoals schoonhouden kantoorruimte etc. en het efficiënt opnieuw ordenen van spullen op kantoor en in de ambulance. Het coördineren van noodzakelijke boodschappen.

 

Helaas is het maandelijks artikel in “Hallo Heusden” moeten stoppen omdat dit platform om financiële redenen niet langer kan voortbestaan.

De DAS is de 2 vrijwilligers (Corina (ex) en Eric) bijzonder erkentelijk dat zij de werkzaamheden van de DAS op een prettige wijze, met foto’s, video, onder de aandacht wisten te brengen van de volgers van dit platform.

Ook gaat veel dank uit naar de voormalig hoofdredacteur (Rieky) die onze Stichting deze prachtige kans vele jaren heeft geboden.

 

Niet onvermeld mag blijven dat er enkele vrijwilligers hun hulp bieden voor onderhoud etc. van onze ambulance in samenwerking met onze garagehouder (garage Zwamborn in Kerkdriel), Heyko.

 

Niet in de laatste plaats dient opgemerkt te worden dat een van onze vrijwilligers (Sabine) zich steeds opnieuw inzet om het rooster op een uiterst zorgvuldig manier aan de hand van de opgaven door de vrijwilligers te realiseren.

Dit is beslist geen sinecure omdat er rekening houdend met opgegeven data de juiste combinaties gevonden moeten worden. (ervaren - minder ervaren).

Ook het bijhouden van updates is bij haar in goede handen.

 

 

Dierenartsenpraktijken in het werkgebied van de DAS.

 

Een goede verhouding met de dierenartsen in het werkgebied van de DAS is essentieel voor de aan te bieden dieren door de vrijwilligers.

Een juiste afstemming door onze vrijwilligers wat wel en wat niet aangeboden dient te worden kan veel onduidelijkheid voorkomen en extra werk voor de dierenartsen.

Dat de financiële afstemming in de diverse gemeenten voor diensten aan een dier verschillend is kan soms tot irritatie leiden bij dierenartsen in de regio. In ’s-Hertogenbosch wordt dit gelukkig weer opgepakt door de dierenartsen en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Probleem voor de DAS-vrijwilligers blijven de dierenartsen in Boxtel en Vught. Reeds omschreven in het jaarverslag van 2018. Hierin is nog steeds geen verandering  gekomen. Het is wenselijk dat de dierenartsen dit met elkaar mogelijk tot een oplossing brengen.

 

Brandweer.

 

Evenals vorig jaar verdient het álle lof voor de leidinggevenden en de uitvoerenden van de Brandweer dat er steeds opnieuw veel steun gegeven wordt aan onze dierenambulance vrijwilligers die in uiterste nood hulp vragen voor een dier in nood in een onveilige situatie (hoge boom, water, dak, onder auto etc.)

Menig dier is door hen, in samenwerking met onze vrijwilligers, uit een benarde positie gered.

 

Rijkswaterstaat / Provinciale Waterstaat.

 

Jammer genoeg moeten wij opnieuw melden dat er in deze samenwerking nog weinig vooruitgang geboekt wordt.

Menig aangereden of anderszins dood aangetroffen huisdier (hond, kat, tam konijn) op Rijks- en Provinciale wegen verdwijnt, zonder dat de dierenambulance gemeld wordt waar het gevonden dier zich bevindt of waar het naar toe gebracht is.

Eigenaren van deze dieren blijven zo in het ongewisse wat er met hun huisdier is gebeurd.

Diverse pogingen om e.e.a. te verbeteren stuiten op bureaucratie en standaardberichten.

Ook verzoeken om een uitleg te komen geven tijdens het overleg met onze vrijwilligers vinden geen weerklank.

Dit spijt ons bijzonder daar het bestuur van de DAS graag tot procedures komt om dit samen tot een oplossing te brengen.

Wij hopen dat we positievere berichten in 2020 kunnen publiceren.

 

Samenwerking

De door de Das gewenste samenwerking met standalone dierenambulances is reeds verwoord onder visie.

De huidige manier van werken is veelal ad hoc, behalve met dierenambulance Oss (Dierenbescherming).

De bereidheid om iets voor elkaar te betekenen is zeker aanwezig met de standalone dierenambulances.

 

Met de zes deelnemende gemeenten, de portefeuillehoudend ambtenaar, is het contact met het DAS - bestuur goed te noemen. De frequentie is uiteraard, vanwege de probleemstelling, verschillend in de diverse gemeenten.

 

Met de 2 opvangen Tilburg en Nistelrode (tot 01-01-2020) is de samenwerking bijzonder goed. Niet alleen over het afleveren van dieren, maar ook als vraagbaak zijn beide beheerders onze vrijwilligers altijd ter wille. Er is bij deze beheerders een grote kennis aanwezig over de dieren die de vrijwilligers brengen.

 

De 3 dierentehuizen (Bruchem, ‘s-Hertogenbosch, Waalwijk) voor de opvang van honden en katten zijn essentieel voor de DAS.

Opvallend is dat de zwerfhonden een afnemende problematiek zijn. Veelal wordt er geplaatst omdat een eigenaar niet bereikbaar is of er geen chip en/of registratie bij de gevonden hond te vinden is.

De dierentehuizen melden dat er voor de honden leegstand bij hen voorkomt. Het zou een idee kunnen zijn om met de 3 bovengenoemde tehuizen tot een vorm van samenwerking te komen, te initiëren door de portefeuillehoudende wethouders / ambtenaren.

Bruchem overweegt een nieuw tehuis te bouwen (kostbaar). Mogelijk een groot tehuis als hoofdlocatie en 2 kleinere nevenlocaties te verwezenlijken. Heeft ook gevolgen voor het personeelsbestand.

 

De zwerfkatten etc. zijn voor de DAS een moeilijk hoofdstuk. 98% is niet gechipt of geregistreerd. Meestal meldt zich geen eigenaar en zitten de tehuizen vaak vol / overvol met een kattenpopulatie.

Ook bij dode katten die door de DAS worden gemeld bij Amivedi en 2 weken opgeslagen in de vriezer van de DAS komt uiterst zelden een eigenaar zich melden voor zijn / haar huisdier.

Positief is te noemen de goede werken die Stichting Zwerfkat Boxtel voor katten realiseert.

De DAS heeft bijzonder goede ervaringen met deze kleinschalige organisatie.

 

Presentaties op scholen, bij natuurorganisaties, en andere belangstellenden (groepen), hebben ook dit jaar weer plaatsgevonden.

Al jarenlang voert een vrijwilliger, samen met een bestuurslid deze presentaties uit.

Zeker scholen zijn hierbij een dankbaar onderwerp want bij de jeugd ligt de toekomst om hen de liefde voor dieren bij te brengen en de kennis hierover.

 

Actiepunten/Doelstellingen voor 2020.

 

 • Onderzoeken samenwerking met landelijk opererende organisaties.
 • Bijzonder urgent blijft opvangen voor dieren entameren bij overheden en landelijke organisaties die hiervoor verantwoordelijkheid dragen.
 • Privacy implementeren
 • werven vrijwilligers, Facebook en website actueel houden, evenals instructieboek, contacten met de nieuwsmedia onderhouden over de DAS
 • Scholing nieuwe vrijwilligers in overleg met de DAN
 • Nieuwe dierenambulance inrichten etc. presenteren juni/juli 2020?
 • 35-jarig bestaan vieren met vrijwilligers, ketenpartners en donateurs.

 

Een aantal doelstellingen is voortdurend in beeld bij het bestuur en moet steeds geactualiseerd worden. Hieronder vallen ook de protocollen over een breed terrein.

Het aantal ritten over het verslagjaar 2019 laat opnieuw een stijging zien ten opzichte van 2018. Totaal 467 ritten meer. Een behoorlijke toename wat te zien valt bij de categorie, zonder eigenaar, in het wild levende dieren. Vooral veroorzaakt vanwege onze optimale bezetting en opnieuw de te constateren warmte waardoor veel vogels problemen hadden ook in 2019. Onze totale inzet werd in 2019 vooral gevraagd voor allerlei (water)vogels. Ook egels (teritoriumverlies waardoor deze dieren op zoek moeten naar eten en de weg moeten oversteken met vaak dodelijke gevolgen). Opvallend is ook dat vossen steeds meer oprukken naar de bewoonde wereld op zoek naar voedsel.

 

De afname van ritten met dieren (met name honden) die een eigenaar hebben is mede verklaarbaar vanwege chipplicht en het bestaan van buurtapps etc.

 

Niet opgenomen in de cijfers, maar wel veelzeggend zijn de ritten naar de 2 reguliere opvangen.

Naar Nistelrode zijn 150 ritten uitgevoerd met vogels, konijnen en watervogels.

Naar Tilburg waren dit binnen het verslagjaar 45 ritten met vogels en egels, konijnen, eekhoorns etc.

 

Behalve het feit dat er diensten worden uitgevoerd door de vrijwilligers, worden er ook veel adviezen verstrekt aan melders en/of hen te verwijzen naar onze website of landelijke instanties zoals de vogelbescherming en anderen. Het is niet altijd noodzakelijk om onmiddellijk uit te rijden op een melding. Daarbij zijn melders in extreem drukke tijden soms ook bereid om zelf naar een dichtstbijzijnde dierenarts te gaan (kosteloos) b.v. met een vogel.

 

Financieel nieuws

 

Wanneer de inkomsten en uitgaven van de DAS bekeken worden mag men stellen dat de organisatie financieel degelijk en gezond is.

Wel dient opgemerkt te worden dat de DAS in 2020 voor enkele grote investeringen komt te staan, zoals de vervanging van onze huidige ambulance en de inrichting hiervan. Evenals belettering en zichtverlichting conform voorschriften.

We hebben het geld dus heel hard nodig. Blijvend zal het bestuur zich inspannen om extra geld te genereren om er zodoende voor te zorgen dat we ook in de toekomst ons mooie werk voor de dieren zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren.

Onze donateurs en bedrijven die ons hierbij helpen zijn wij bijzonder erkentelijk omdat mede hun bijdragen ervoor hebben gezorgd dat wij tot aankoop etc. van een nieuwe ambulance kunnen overgaan.

Het bestuur waardeert de kleine en grotere giften voor onze Stichting en zal de donaties met zorg besteden.

 

 

In het verslagjaar werd onze dierenambulance opnieuw bijzonder verrast door een prachtige donatie van € 3304,33 via de Rabobank Clubkas Campagne bijeengestemd door klanten van de Rabobank in een speciaal gebied.

Het geldbedrag was zeer welkom en zal mede worden gereserveerd voor de nieuwe ambulance.

Wij bedanken de klanten van de Rabobank bijzonder dat zij voor onze organisatie hebben gekozen en dit al meerdere jaren.

 

 

Tot zover dit verslag met een toelichting op de diverse onderwerpen van 2019.

 

Namens het bestuur,

 

 

Th.A.E.A.M.Kivits, penningmeester.