Hieronder vindt u het jaarverslag van 2020

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2020

 

 

 

 

 

STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO ’S-HERTOGENBOSCH

 

 

 

 

 

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2020

 

De Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch is niet gehouden aan het schrijven van een jaarverslag maar voelt zich sociaal-maatschappelijk verplicht tot publieke verantwoording. 

Wegens het ontbreken van een landelijk uniform format nemen wij de vrijheid het jaarverslag naar eigen inzicht op te stellen.

Het jaarverslag en de financiële stukken worden jaarlijks vòòr 1 juni aan de deelnemende Gemeenten verstrekt.

Wij plaatsen het jaarverslag op onze website.

 

Het jaar 2020 was voor de stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch (hierna: DAS) een volledig ander jaar. Het zal niemand bevreemden dat dit vooral te maken had met de wereldwijde pandemie die ook ons land vanaf maart 2020 in de greep houdt.

 

01-06-2021 

Namens het bestuur

Dorrit Kivits, Penningmeester/coördinator operationele aangelegenheden.

 

Algemene gegevens

 

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch (DAS)

Correspondentieadres:

Postbus 567

5201 AN ’s-Hertogenbosch

Telefoon 073-6146070

 

e-mail    info@dierenambulancedenbosch.nl

 

website  www.dierenambulancedenbosch.nl

 

 De DAS is een in 1985 opgerichte zelfstandige stichting die uitsluitend met gemotiveerde vrijwilligers de taken uitvoert behorende bij haar doelstelling.

De organisatie onderhoudt nauwe contacten met (keten)partners in de regio om  gezamenlijk te (blijven) trachten het dierenwelzijn in de regio te optimaliseren.

De organisatie bestond op 31 december 2020 uit totaal 30 vrijwilligers inclusief de drie bestuursleden:

 • Mr.H.J.M.(Huib) Smelt, voorzitter (13-12-2018)
 • E.M.G.L. (Eric) Meuffels, secretaris (12-11-2019)
 • Th.A.E.A.M. (Dorrit) Kivits, penningmeester (13-12-2018) bestuurder vanaf (01-07-2006).

 

 • A. Muller, administrateur (ondersteunt Bestuur op financieel terrein)

 

De DAS staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082735

Het ANBI verslag kunt u raadplegen op onze website: www.dierenambulancedenbosch.nl

 

Doelstelling en Taken

De DAS verleent in de Gemeenten Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Maasdriel, Vught en Zaltbommel (en vanaf september 2020 ook St. Michielsgestel) de volgende diensten:

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde/zieke gezelschapsdieren met of zonder eigenaar.

 

 • Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde/ zieke in het wild levende dieren, hoefdieren(hulpverlening) vervoer uitgezonderd.

 

 • Het verlenen van hulp aan dieren in nood.

 

 • Het ophalen van dode dieren gelegen in openbare ruimtes.

 

 • Het, indien mogelijk, identificeren van de gevonden dode gezelschapsdieren om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te kunnen stellen.

 

 • Eigenaren die wegens lichamelijke en/of sociale beperkingen niet in staat zijn zelf met hun huisdier naar bij voorbeeld de dierenarts of trimsalon te gaan, kunnen tegen onkostenvergoeding het vervoer met de dierenambulance afspreken.

 

 • Het geven van voorlichting, adviezen aan melders (individueel) en presentaties in groepsverband in scholen, natuurgroepen en andere belangstellenden (groepen).

 

Bijzonder verheugend is het om te vermelden dat de gemeente Sint Michielsgestel vanaf september 2020de diensten van Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch afneemt en zich contractueel aan de DAS heeft verbonden.

Dit is een lang gekoesterde wens ingegeven door het feit dat deze gemeente grenst aan ’s-Hertogenbosch en het vooral voor melders niet duidelijk was dat inwoners uit Sint Michielsgestel zich tot een verder afgelegen dierenambulance moesten wenden.

 

Een en ander neemt niet weg dat de DAS een groot gebied bestrijkt met één ambulance en éen opvang voor dieren (Tilburg) en vanaf 01 januari 2021 Maashorst in Schaijk.

De DAS-vrijwilligers kunnen vanaf januari 2021 de dieren niet meer plaatsen voor herstel bij de opvang in Tilburg. De hoeveelheid dieren die daar aangeboden wordt is niet meer door de vrijwilligers te verzorgen en op te vangen. Blijft in het komende jaar alleen de Maashorst in Schaijk over.

 

Beleid (in corona tijd)

 In het turbulente jaar 2020 heeft het bestuur altijd de richtlijnen van het RIVM en de overheid gevolgd.

Het belang van onze vrijwilligers en hun achterban (besmetting en ziek worden) heeft altijd de hoogste prioriteit gehad in de protocollen die het bestuur heeft ontworpen. Dit heeft in bepaalde perioden consequenties gehad voor de hulpverlening aan gewonde en in nood verkerende dieren waarvoor een beroep op ons werd gedaan. Bereikbaar zijn wij altijd gebleven, maar in de periode dat we niet uitreden heeft dat veel gevraagd van de vrijwilligers en tegelijkertijd van de mensen die ons belden om hulp voor een dier. Toch mag niet onvermeld blijven dat we veel begrip mochten ervaren van de melders en ook hulp bij het zoeken naar een oplossing in het belang van het dier. Ook de flexibiliteit van onze vrijwilligers heeft hier zeker toe bijgedragen.

Gelukkig heeft de periode van “niet uitrijden” relatief kort geduurd, echter in de chauffeurscabine met twee vrijwilligers zitten zonder dat de anderhalve meter afstand te borgen is, maakte dat er opnieuw een protocol moest komen in afwijking van de normale procedure.

Verschillende varianten met meer of minder succes en enthousiasme van onze vrijwilligers werden binnen de lijnen van het protocol de nieuwe werkelijkheid.

Veel van het beleid wat het bestuur voor ogen had kon niet gerealiseerd worden vanwege het fysiek bij elkaar komen met ketenpartners, overheden, vrijwilligers etc.

We hebben moeten accepteren dat 2020 voor veel onderwerpen “pas op de plaats” is geworden.

Neemt niet weg dat we proberen onze plannen in de toekomst weer meer vorm te gaan geven.

                                               

Visie

 De DAS is van mening dat het werk alleen optimaal uitgevoerd kan worden als dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle andere partijen die ook op dit terrein werkzaam zijn.

De DAS streeft dan ook naar een goede samenwerking met deze partijen.

Openheid en transparante verantwoording aan overheden, ketenpartners en belangstellenden is een natuurlijke attitude van het bestuur van onze Stichting.

Dit vraagt het bestuur ook van haar vrijwilligers.

 

                                             

Verwijzingen

Zeker daar waar de hoeveelheid van meldingen in de periode april t/m oktober aanzienlijk is en er ook aan melders hulp gevraagd dient te worden om mee te helpen een melding over een dier op te lossen.

Het merendeel van de mensen die ons bereiken is hiertoe bereid, uitzonderingen daargelaten.

Dit is zeker niet altijd een gemakkelijke opgave omdat hier ook dierenartsen bij betrokken kunnen zijn. Verwijzingen door de DAS van burgers met een in het wild levend dier naar een DAP= Dierenartsenpraktijk worden niet altijd in dank afgenomen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het de voorkeur verdient dat onze vrijwilligers beoordelen of de noodzaak aanwezig is om zelf met het dier bij de dierenarts langs te gaan. Echter soms breekt nood wet.

Blijvend zal het bestuur zich moeten afvragen en tot besluiten komen om dit probleem in de uitvoering voor de vrijwilligers tot een aanvaardbare werkwijze te realiseren.

Ons grote werkgebied speelt hier een niet onbelangrijke rol in.

 

                                                   

Gerealiseerde onderwerpen:

Het zal de lezer niet verbazen dat wij met gepaste trots kunnen melden dat 2020 voor de DAS ook een verheugend jaar is geweest.

Het is ons, na jaren, gelukt om een nieuwe volledig ingerichte dierenambulance aan te schaffen.

We hebben dit uit eigen middelen kunnen realiseren door ondersteuning van donateurs, leden van de Rabobank die op ons gestemd hebben, deelnemende gemeenten die ons de garantie van subsidie verstrekken en niet in de laatste plaats de zorgvuldigheid van het bestuur met betrekking tot de omgang met de financiële  middelen.

In een commissie waarin vrijwilligers vertegenwoordigd waren is in een traject met wensen en het bezoeken van enkele organisaties op het gebied van dierenambulances gekozen voor het model Mercedes Sprinter. De inrichting is gegund aan A & S Vancare te Kolham.

Het resultaat mag er zijn en in de praktijk van alle dag mag gemeld worden dat zowel het voertuig als de inrichting naar behoren werken. Altijd zullen er nog kleine verbeteringen wenselijk zijn en mogelijk tot aanpassingen leiden.

Een discussiepunt om een veilige stoel te plaatsen in de laadruimte is gerealiseerd en kan multifunctioneel gebruikt worden.

De mogelijkheid om het 35-jarig bestaan én de officieel in gebruik name van de nieuwe ambulance op bescheiden wijze te vieren samen met onze vrijwilligers en genodigden heeft helaas geen doorgang kunnen vinden.

Het bestuur heeft de vrijwilligers, vanwege deze mijlpalen, toch op gepaste wijze kunnen feliciteren.

Het bestuur van de DAS is gestart met het onderzoeken van samenwerking met landelijk opererende organisaties.

In dit stadium kan gemeld worden dat er een intentieverklaring tot samenwerking is getekend met de Dierenbescherming. De komende tijd zal verder onderzocht worden of zo’n samenwerking door beide partijen als haalbaar wordt geacht.

 

Opvang(en) voor dieren blijft een hoofdpijndossier, ondanks goede bedoelingen, voor vrijwilligers en bestuur van de DAS.

 

Werven van vrijwilligers bleek in 2020 weinig tot geen moeite te kosten. Corona was een deel van het aspect, maar vaak vielen juist deze kandidaat vrijwilligers af. Echter door bekendheid met onze vrijwilligers (beeldvorming) en/of het meegemaakt hebben van acties van de dierenambulance bleken relatief veel mensen zich aangetrokken te voelen tot deze vorm van vrijwilligerswerk. Ook het verstrekken van onze flyers heeft hier zeker aan bijgedragen. We konden dan ook een aantal nieuwe kandidaatvrijwilligers verwelkomen binnen ons team.

 

Ook scholing staat door de bekende omstandigheden op een laag pitje. Echter het aanbod van opvang “Maashorst” waar bij de vrijwilligers belangstelling voor is, zal zodra de voorwaarden tot bijeenkomen versoepeld worden, in gang gezet worden.

Het team

Als we een blik werpen op het team van vrijwilligers bij de DAS valt het op dat er van de 28 vrijwilligers er 10 zijn die al vele jaren vrijwilliger zijn bij onze Stichting. Dat is een verheugend feit en is mede de basis voor een stabiel team. Op deze vrijwilligers komt het vaker neer dat er een beroep op hen wordt gedaan om nieuwe kandidaat vrijwilligers in te werken.

Echter, ook de andere vrijwilligers met wat minder ervaring worden betrokken bij dit proces en kunnen met een frisse blik een prima toevoeging zijn zo is gebleken.

Aan de hand van het nieuwe ontwerp handboek(en) is een leidraad geschapen waarin op de diverse onderwerpen, waar Dassers mee te maken krijgen, een helder antwoord wordt gegeven.

Datzelfde geldt voor het handboek, speciaal voor de ambulance, met daarin diverse foto’s en tekst, dat het mogelijk maakt om inzicht te hebben/krijgen in het functioneren/rijden met de ambulance. Een niet onbelangrijk onderdeel bij het werk van de vrijwilligers.

 

Binnen een standalone organisatie als de DAS is het van essentieel belang dat er vrijwilligers zijn die operationeel en op andere terreinen het bestuur willen ondersteunen.

Bij een grotere organisatie wordt dit met in dienst zijnde werknemers opgelost. Het 1ste heeft zijn charme, maar is/kan kwetsbaar zijn. Bij grotere organisaties kost dit geld (overhead) en biedt meer zekerheid.

Toch kunnen wij al enkele jaren bogen op prachtige initiatieven van enkele vrijwilligers die een aantal essentiële zaken opgepakt hebben en ontworpen waar menig dierenambulance blij van zou worden.

Graag verwijst het bestuur naar het rooster, de website, de handboeken, FaceBook.

Het DAS-bestuur prijst zich bijzonder gelukkig met de vrijwilligers die deze werkzaamheden niet alleen hebben ontwikkeld, maar ook nog steeds volhouden.

Niet alleen op deze zaken zijn vrijwilligers actief, maar ook noodzakelijke dingen als boodschappen, ambulance wassen, ambulance naar garage etc. worden door onze vrijwilligers opgepakt.

 

Sinds kort heeft de DAS een persoon (Corrie) die geheel gratis, voor het goede doel ons kantoor schoonhoudt. Dit wordt bijzonder gewaardeerd.

Omdat de maandelijkse bijeenkomsten met de vrijwilligers fysiek geen doorgang konden vinden wordt er gewerkt met een digitale vorm als bijvoorbeeld Zoom en Teams.

Niet echt ideaal, maar het biedt de mogelijkheid om elkaar toch te zien via het scherm en opmerkingen, vragen etc. kenbaar te maken.

 

 

 

Opvangen DAS

De opvang voor dieren die moeten herstellen of anderszins is al jaren een enorm probleem voor bestuur en vrijwilligers van de DAS.

Mochten we al jaren 2 opvanglocaties hebben (Nistelrode en Tilburg) dan was dat om redenen reeds vermeld in het jaarverslag 2019 in 2020 helaas gereduceerd naar 1 locatie, zijnde Tilburg.

Het probleem laat zich raden, veel te ver weg hierdoor langer uit ons gebied en vaak later dan einde diensttijd nog naar deze opvang.

Financieel heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de DAS de ritten vergoed, dit is een mooi gebaar, maar lost het primaire probleem niet op.

Al jaren wordt gepleit voor een opvang in het centraal stedelijk gebied maar de realisatie hiervan laat nog steeds op zich wachten.

In 2021 opent een nieuwe opvang in Schaijk “Maashorst” waar de DAS de dieren mag brengen. Deze vooropvang functioneert onder de hoofdopvang in Someren.

Zelfs de dierenbeschermingsambulance uit Oss brengt daar de dieren en ook dierenambulance Uden-Veghel.

Het zal duidelijk zijn dat deze nieuwe vooropvang te maken gaat krijgen met een enorme hoeveelheid dieren die verzorgd dan wel doorgezet moet worden naar Someren.

De regelgeving voor dieren is weliswaar strikt en wettelijk bepaald, maar als de opvangen er niet of te weinig zijn dan wordt en is dit al veel langer een enorm probleem.

Van samenwerking op dit gebied is nog weinig van te bespeuren.

 

De 3 dierentehuizen waar de DAS mee te maken heeft functioneren qua opvang van honden en katten in relatie met de DAS goed.

Helaas zien we ook hier dat een samengaan, reeds enkele jaren geleden door onze vorige voorzitter bepleit, geen doorgang heeft gevonden.

Jammer, temeer daar het opvangen van honden in de tehuizen sterk afneemt, waardoor onderbezetting en financiële consequenties hiervan, toenemen.

 

Zoals gemeld in het vorig jaarverslag is de DAS blij met enkele kleinschalige opvangen in ons werkgebied die behulpzaam zijn bij het opvangen van specifieke dieren waar zij jarenlang ervaring mee hebben.

Gezien bovenstaande is het niet wenselijk om van hen afscheid te gaan nemen.

 

Dierenartsenpraktijken in het werkgebied van de DAS.

Een nieuw fenomeen doet zich voor in de praktijk van sommige dierenartsen in ons werkgebied.

Met name in het weekend komt het regelmatig voor dat de praktijk die dienst heeft (en samen is gegaan met een grotere organisatie) de vrijwilligers met een aangeboden dier wat hulp nodig heeft, doorverwijst naar deze grotere organisaties die ruim buiten ons werkgebied zijn gelegen.

Bijzonder vervelend en zeker tijdens de drukke periode van april t/m oktober.

Daarnaast brengen deze klinieken kosten in rekening of melden zelfs dat ze niet behandelen als het in het wild levende dieren betreft. De dieren met een eigenaar kunnen wel terecht. Een bijzonder wrange situatie die snel een oplossing behoeft.

 

Tijdens de werkdagen, maandag t/m vrijdag kunnen de vrijwilligers over het algemeen terecht bij de dierenartsenpraktijken in ons werkgebied.

Blijft het probleem, zoals genoemd onder visie “verwijzing melders rechtstreeks naar dierenartsenpraktijken” tijdens extreem drukke perioden.

 

Een woord van dank mag zeker gewijd worden aan dierenarts Vos uit ’s-Hertogenbosch. Jarenlang heeft hij de dieren, gebracht door onze vrijwilligers, behandeld. Niet alleen binnen de reguliere tijden, maar ook anderszins.

De vrijwilligers deden nooit een vergeefs beroep op hem om te helpen.

Namens álle vrijwilligers wensen wij hem en zijn echtgenote een mooie tijd in het Limburgse.

 

Brandweer.

Opnieuw een groot compliment voor de Brandweer die ook in 2020 dieren heeft geholpen die in uiterste nood in de problemen kwamen en in verband met de veiligheid niet door onze eigen vrijwilligers geholpen konden worden.

Zelden werd er tevergeefs een beroep op hen gedaan.

Samen met onze vrijwilligers zijn er een aantal dieren in moeilijke situaties gered kunnen worden. Chapeau !

 

Rijkswaterstaat/Provinciale Waterstaat.

De federatie dierenambulances Nederland komt met een voorstel om in samenwerking met Rijkswaterstaat vrijwilligers van dierenambulances op te leiden voor het “werken” met dieren op rijkswegen.

Op dit moment gedoogd RWS dierenambulancevrijwilligers op de rijkswegen. Incidenteel samen met een RWS medewerker en soms doen we het gewoon met alle risico’s van dien.

Ook pakt deze aanpak als de vrijwilligers het zelf doen verschillend onderling uit.

Op zich natuurlijk een prima initiatief  van FDN en RWS uiteindelijk leidend tot het gegeven in de nabije toekomst dat alleen gecertificeerde ambulances nog op de rijkswegen mogen werken.

Wat gemist wordt is een samenwerking met de landelijke Dierenbescherming en in de praktijk als RWS dieren vindt. Wij missen de melding aan de dierenambulance in het betreffende gebied waar het dier heen is gegaan.

Als DAS hebben we hier regelmatig mee te maken gehad en ons gewend tot RWS, helaas zonder resultaat.

Deelname aan het initiatief van de FDN lijkt zeker wenselijk.